avize detail

Contractarea unui expert pentru consultanță în actualizarea Planului de învățământ la programul de studii integrate Medicină conform standardelor naționale

Published: 25.02.2024
11 - 
Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, biroul 220

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. ReferinţăMD-USMF-353696-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină conform corespunderii acestuia standardelor naționale

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curriculile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în R. Moldova,

Proiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplină în conexiune cu rezultatele cercetării stiintifice.

O.3. Ințelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării șiintifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

În cadrul subproiectului se va revizui și actualiza planul de învățământ la Programul de studii integrate Medicină, USMF „Nicolae Testemițanu” cu sporirea componentei de cercetare ce va face posibilă înțelegerea și însusirea mai comprehensivă a materiei curriculare, precum și construcția unei punți de trecere de la materia teoretică a disciplinei la exponenta clinică. 

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://cercetare.usmf.md/ro/avize/contractarea-unui-expert-pentru-consultanta-actualizarea-planului-de-invatamant-la-programul

Pentru actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină conform cerințelor standardelor naționale   se invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină.

Serviciile de consultanță includ o expertiză a  Planului de învățământ la programul de studii integrate Medicină, domeniul Sănătate  prin evidențierea corespunderii Planului de învățământ la standardele naționale ale învățământului medical superior; a consecutivității logice a plasamentului disciplinelor și cuantumul de ore alocate în conformitate cu practicile internaționale; existenței cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ; a prezenței în Planul de învățământ a disciplinelor/modulelor ce includ elemente ale cercetării inițiale sau avansate, ce reflectă principiile metodelor cercetării științifice, dezvoltarea gândirii analitice și critice la studenți, precum și instruirea prin medicina bazata pe dovezi; a corespunderii finalităților de studii, competențelor profesionale și transversale cu obiectivele și conținutul programului în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor și Cadrul European al Calificărilor. În baza expertizei Planului de învățământ va fi elaborat  raportul de expertiză cu recomandări de optimizare a Planului de învățământ la programul de studii Medicină, domeniul Sănătate în conformitate cu Termenii de referință atașați.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de consultanță privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină în corepundere cu cerințele standardelor naționale   ale învățământului medical superior

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate;
 2. Titlu științific de doctor/doctor habilitat în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică Medicina fundamentală, Medicină clinică);
 3. Experiență în domeniul didactic/clinic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani;
 4. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.)
 5. Va constitui un avantaj:

- titlu științifico-didactic de cel puțin conferențiar universitar/cercetător;

- experiența managerială în domeniu educației medicale (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei;  șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.)

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III);

 1. Capacitate de analiză și sinteză, comunicare, responsabilitate, abilități de lucru în echipă, utilizarea diverselor sisteme informaționale.

Se atrage atenția consultanților naționali interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, personal, până la data de: 26.05.2023, ora 15:00 (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Blocul didactic central, bd. Stefan cel Mare 165, Biroul 220.

Tel: 022-205-395

E-mail: snejana.balan@usmf.md

 

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referință:   MD-USMF-353696-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină în corespundere cu cerințele standardelor naționale

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în R. Moldova.

SubProiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilității de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetării științifice.

O.3. Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

 1. Obiectivul  sarcinii

Obiectivul principal este: acordarea consultanței privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină în corespundere cu cerințele standardelor naționale ale învățământului medical superior .

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 

 1. Durata sarcinii:

Se preconizează a începe prestarea serviciilor de către Consultantul contractat începând cu 21.07.2023

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Coordonarea cu Clientul a design-ului planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină;

Până la 10 zile de la semnarea contractului

Coordonarea cu Clientul a structurii planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină;

Până la 10 zile de la semnarea contractului

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a conținuturilor și sarcinilor aplicative;

Până la 10 zile de la semnarea contractului

Acordarea consultanței privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină în corepundere cu cerințele legislației naționale, ținând cont de următoarele aspecte:

 • Corespunderea Planului de învățământ la standardele naționale   ale învățământului medical superior;
 • Examinarea consecutivității logice a plasamentului disciplinelor și  cuantumul de ore alocate în conformitate cu practicile naționale și internaționale;
 • Existența cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ;
 • Corespunderea finalităților de studii, competențelor profesionale și transversale cu obiectivele și conținutul programului în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor și Cadrul European al Calificărilor;
 • Prezența  integrării orizontale a științelor asociate, disciplinelor si subiectelor și verticale a științelor clinice cu cele biomedicale de bază;
 • Evaluarea pachetului de cursuri opționale, care permit studentului să-și aleagă traseul individual;
 • Reflectarea în Planul de învățământ a disciplinelor care dezvoltă  competențe clinice si profesionale, contribuția acestora în dezvoltarea științifică, tehnologică  în corespundere cu necesitățile actuale si viitoare ale societății si sistemului de îngrijire medicală;
 • Ponderea stagiilor de practică pe specialitate în concordanță cu necesitatea achiziționării abilităților practice de către studenți conform cerințele pieței muncii din domeniul Sănătate;
 • Prezența în Planul de învățământ a disciplinelor/modulelor ce includ elemente ale cercetării inițiale sau avansate, reflectă principiile metodelor cercetării științifice, dezvoltarea gândirii analitice și critice la studenți, precum și instruirea prin medicina bazata pe dovezi.

Până la 60 zile de la semnarea contractului

Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de optimizare a Planului de învățământ la programul de studii Medicină, domeniul Sănătate

În decurs de 60 de zile de la semnarea contractului

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 30 puncte

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate
 2. Deținător de titlu științific doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică Medicină fundamentală, Medicină clinică);
 3. Deținător de titlu științifico-didactic de cel puțin conferențiar universitar/cercetător;
 4. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 30 puncte

 1. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 2. Experiență managerială în domeniu educației medicale (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.).

 

 Experiență: 10 puncte

 1. Capacitate de analiză și sinteză;
 2. Abilități de comunicare,  lucru în echipă și responsabilitate;
 3. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser.

 

Va constitui un avantaj:

 1. titlu științifico-didactic de profesor universitar/cercetător;
 2. Experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

 

 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul  va raporta: Consultantul contractat va coordona activitatea cu managerul de subproiect și șeful Departamentului Didactic și Management Academic

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

SOCIAL MEDIA

Comentarii