avize detail

Contractarea unui expert pentru consultanță în elaborarea Curriculumului bazat pe cercetare la disciplina „Adaptarea la schimbările climatice”

Published: 24.02.2024
11 - 
Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, biroul 220

   CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă:   MD-USMF-354171-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea Curriculum-ului bazat pe cercetare la disciplina  „Adaptarea la schimbările climatice”.

 

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Proiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplină în conexiune cu rezultatele cercetării stiintifice.

O.3. Ințelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării șiintifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

În cadrul subproiectului se va revizui și actualiza  curriculumul disciplinei Adaptarea la schimbările climatice”  cu sporirea componentei de cercetare ce va face posibilă înțelegerea și însusirea mai comprehensivă a materiei curriculare, precum și dezvoltarea comtenețelor de abordare a conceptului de sănătate globală și rolul schimbărilor climatice asupra stării de sănătate.  

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web:  https://cercetare.usmf.md/ro/avize/contractarea-unui-expert-pentru-consultanta-elaborarea-curriculumului-bazat-pe-cercetare-la

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a curriculum-ului disciplinei Adaptarea la schimbările climatice” la Programul de studii superioare integrate Medicină.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de elaborare a curriculum-ului disciplinei la Programul de studii superioare integrate Medicină prin valorificarea componentei cercetării, rezultatele învățării vizavi de aplicarea acestora în medicina practică.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate sau Educație sau Științe ale naturii, matematică și statistică, sau Științe agricole, silvicultură, piscicultură şi medicină veterinară;
 2. Deținători de titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică Medicina fundamentală sau Medicina clinică) sau  Științe ale naturii (Ramurile științifice: Științe chimice/Științe la ale mediului/Științe biologice/ Științe geonomice/ Ingineria mediului/ Agricultură, silvicultură și acvacultură/ Medicină veterinară);
 3. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani;
 4. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 5. Posedarea limbii române (scris  și oral) nivel cel puțin B2;
 6. Capacitate de analiză și sinteză,
 7. Abilități de comunicare,  lucru în echipă și responsabilitate;
 8. Abilități de utilizare a diverselor sisteme informaționale;
 9. Titlu științifico-didactic de cel puțin conferențiar universitar/ cercetător;
 10. Experiența managerială în domeniu educației medicale (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei;  șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.)
 11. Va constitui un avantaj:

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

Se atrage atenția consultanților naționali interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă,  prin e-mail) până la  data de:30.05.2023, ora 15:00 (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165 Birou 220

Tel:022-205-395

E-mail: snejana.balan@usmf.md

 

 

 

IP Universitatea de Stat de Medicină de Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă:   MD-USMF-354171-CS-INDV

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru elaborarea Curicummului bazat pe cercetare la disciplina  „Adaptarea la schimbările climatice”.

1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova Acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curriculile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în R. Moldova, dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicate la spectrul cercetarilor știintifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetiirii stiintifice.

O.3. Intelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetarii tiintifice și al algoritmului de indicatii vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

2. Obiectivul  sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este  elaborarea  curriculumului disciplinei Adaptarea la schimbările climatice”  din cadrul Programului de studii superioare integrate Medicină prin valorificarea componentei cercetării, rezultatele învățării vizavi de aplicarea acestora în medicina practică.

3. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

 

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a design-ului Curriculum disciplinei;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii Curriculum disciplinei;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a conținuturilor și sarcinilor aplicative;
 • Elaborarea Curriculum-ului la disciplina  Adaptarea la schimbările climatice”  din cadrul Programului de studii superioare integrate Medicină;
 • Aprobarea Curriculum-ului la disciplina  Adaptarea la schimbările climatice”  din cadrul Programului de studii superioare integrate Medicină în Consiliul Facultății de Medicină.

 

4. Durata sarcinii:

Se preconizează a începe prestarea serviciilor de către Consultantul contractat începând cu 12.07.2023

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a design-ului Curriculum disciplinei

Până la 10 zile de la semnarea contractului

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii Curriculum disciplinei

 

Până la 20 zile de la semnarea contractului

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a conținuturilor și sarcinilor aplicative

60 zile de la semnarea contractului

Elaborarea Curriculum-ului disciplinei Adaptarea la schimbările climatice”  din cadrul Programului de studii superioare integrate Medicină   conform cerințelor:

 • Curriculum disciplinei este elaborat în conformitate cu prevederile   actelor normative naționale și  procedurile universitare;
 • Conținutul tematic al disciplinei este   în concordanță cu rezultatele cercetării din domeniul respectiv la nivel național și internațional și elemente ale cercetării inițiale sau avansate în domeniul sănătatea în contextul schimbărilor climatice;
 • Corespunderea finalităților de studii, competențelor profesionale și transversale  cu obiectivele și conținutul curricular, Planul de învățământ și Cadrul Național al Calificărilor;
 • Utilizarea diversificată a  metodelor interactive de învățare-predare-evaluare pentru dezvoltarea gândirii analitice și critice la studenți, precum și instruirea prin medicina bazata pe dovezi;
 • Concordanța dintre manoperele practice achiziționate pe parcursul disciplinei cu portofoliul deprinderilor practice al absolventului programului de studii; 
 • Corespunderea sarcinilor și metodelor de evaluare a lucrului individual cu atingerea finalităților discipline și implementarea educației prin cercetare;

Asigurarea bibliografică corespunde nivelului de cunoaștere științifică actuală în domeniul schimbărilor climatice; 

60 zile de la semnarea contractului

Aprobarea Curriculum-ului la disciplina  Adaptarea la schimbările climatice”  din cadrul Programului de studii superioare integrate Medicină în Consiliul Facultății de Medicină;

 

În coordonare cu instituția

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 30 puncte

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate sau Educație sau Științe ale naturii, matematică și statistică sau Științe agricole, silvicultură, piscicultură şi medicină veterinară;
 2. Deținători de titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică Medicina fundamentală sau Medicina clinică) sau  Științe ale naturii (Ramurile științifice: Științe chimice/Științe la ale mediului/Științe biologice/ Științe geonomice/ Ingineria mediului/ Agricultură, silvicultură și acvacultură/ Medicină veterinară);
 3. Deținător de titlu științifico - didactic de cel puțin conferențiar universitar/ cercetător;
 4. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani.
 5. Capacitate de analiză și sinteză,

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 40 puncte

 1. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.)
 2. Experiența managerială în domeniu educației medicale (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei;  șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.)

Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Posedarea limbii române (scris  și oral) nivel cel puțin B2;
 2. Abilități de comunicare,  lucru în echipă și responsabilitate;
 3. Abilități de utilizare a diverselor sisteme informaționale;

Va constitui un avantaj:

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

6. Consultantul  va raporta: Consultantul contractat va coordona activitatea cu managerul de subproiect și șeful Departamentului Didactic și Management Academic

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

 

 

 

SOCIAL MEDIA

Comentarii